Blog Kampania Lever Basic: polityka prywatności

PODSTAWOWE INFORMACJE

Polityka prywatności opisuje najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych w ramach kampanii edukacyjnej Lever Basic przez Fundację Dobra Sieć (zwaną dalej Fundacją) z siedzibą pod adresem ul. Marszałkowska 20/22 lok. 41, 00-590 Warszawa, wpisaną do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000329778, będąca podatnikiem od towarów i usług, posiadająca NIP: 7010182779 oraz REGON: 141865771.

Fundacja Dobra Sieć jest Administratorem danych osobowych. Aby skontaktować się z Fundacją, należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy biuro@dobrasiec.org lub pocztą tradycyjną na adres siedziby.

MIEJSCE I SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzane przez Fundację dane osobowe przechowywane są w formie elektronicznej na lokalnym serwerze Fundacji, na wynajętym serwerze, a także – w ograniczonym zakresie – na komputerach biurowych.

Fundacja zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa miejsc, w których przetwarza dane osobowe (m.in. poprzez współpracę z profesjonalną firmą informatyczną, zajmującą się obsługą systemów IT).

KOMU POWIERZANE SĄ DANE OSOBOWE?

Fundacja, jeśli zajdzie taka konieczność, przekazuje przetwarzane przez siebie dane osobowe pomiotom trzecim, ale tylko tym, które świadczą usługi na rzecz Fundacji – m.in.:

 • dostawcom systemów informatycznych oraz dostawcom usług IT.
 • dostawcom obsługi księgowej Fundacji.

Dane powierzane są tylko w zakresie świadczonych przez te podmioty usług, zgodnie z podpisanymi umowami. Podmioty te są na równi z Fundacją zobowiązane do ochrony danych osobowych i nie mają prawa korzystać z powierzonych im danych osobowych w swoich celach.

Fundacja nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Fundację, ma prawo do:

 • Dostępu do treści danych osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.
 • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Dane Użytkownika mogą na jego życzenie zostać usunięte ze zbioru danych Fundacji. Fundacja poinformuje wnioskodawcę o przebiegu tego procesu.
 • Wniesienia sprzeciwu, oraz żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania przez Użytkownika, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy;
 • Informacji o prawie do przenoszenia danych.

 Aby skontaktować się z Fundacją, należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy biuro@dobrasiec.org lub pocztą tradycyjną na adres siedziby.

 

JAKIE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE?

Dane organizacji, które wyraziły chęć udziału w kampanii Lever Basic

Cel zbierania danych: Kontakt z organizacjami, które wyraziły chęć udziału w kampanii edukacyjnej Lever Basic oraz dostarczanie im materiałów edukacyjnych.

Podstawa prawna: Dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez przedstawiciela organizacji za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie http://certyfikatlever.pl/. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi opisanej w Regulaminie kampanii Lever Basic.

Typ zbieranych danych: Dane organizacji pozarządowych, które wyraziły chęć udziału w kampanii edukacyjnej Lever Basic:

 • Nazwa
 • Imię i nazwisko osoby kontaktowej
 • E-mail
 • Numer telefonu

Okres przechowywania danych: 5 lat od momentu wyrażenia przez organizację chęci udziału w kampanii.

Kampania Lever Basic: polityka prywatności