Model LEVER  Standard Modelu LEVER


Model LEVER to zestaw narzędzi pomagających docenić posiadane doświadczenie (zdobywane zarówno w pracy zawodowej, jak i w czasie wolnym, np. w trakcie wolontariatu) oraz umożliwiającym badanie cennych na rynku pracy kompetencji miękkich. Skierowany jest do osób wchodzących na rynek pracy oraz osób będących na rynku pracy.

Jego głównym celem jest:

 • Wspieranie uczestników w zakresie doceniania posiadanego doświadczenia;
 • Podnoszenie świadomości nt. posiadanych kompetencji miękkich (m.in. poprzez wsparcie w przygotowaniu portfolio dokumentującego posiadane doświadczenie);
 • Umożliwienie udziału w procesie walidacji kompetencji, bazującym na procesie Validation of Prior Learning oraz potwierdzenia kompetencji poprzez wydanie międzynarodowego certyfikatu;
 • Wsparcie w odkrywaniu mocnych stron oraz inspirowanie do dalszego rozwoju.

 

Kompetencje

Kompetencje w większym stopniu niż jakikolwiek inny deskryptor skupiają się na umiejętności prawidłowego zastosowania posiadanej wiedzy w zdefiniowanym kontekście (np. w edukacji, pracy, rozwoju osobistym lub zawodowym).

Model LEVER umożliwia walidację 13 kompetencji miękkich, które bazują na Europejskich Kluczowych Kompetencjach dla uczenia się przez całe życie oraz na kompetencjach, które według badań są szczególnie przydatne na rynku pracy:

 1. Zaangażowanie
 2. Komunikatywność
 3. Zarządzanie międzykulturowe i zarządzanie różnorodnością
 4. Zdolność do samodzielnego uczenia się
 5. Inicjatywa
 6. Zorientowanie na wyniki
 7. Rozwiązywanie problemów
 8. Praca zespołowa
 9. Przywództwo (leadership)
 10. Odpowiedzialność
 11. Organizacja i planowanie
 12. Innowacyjność i kreatywność
 13. Empatia

W standardzie Modelu LEVER każda kompetencja zawiera:

 • definicję ogólną,
 • zestaw wskaźników, czyli opisów zachowań, które ukazują biegłość posługiwania się daną kompetencją,
 • odniesienie do Europejskich Kluczowych Kompetencji dla uczenia się przez całe życie,
 • przykłady wykorzystania danej kompetencji na rynku pracy i w sektorze wolontariackim,
 • przykłady dokumentów, które mogą poświadczyć posiadanie danej kompetencji i mogą być dołączone do portfolio.

Pobierz opisy kompetencji LEVER: .PDF.

Ocena

Wariant I – LEVER BASIC

W LEVER BASIC ocena kompetencji dokonywana jest samodzielnie przez kandydata: kandydat bierze udział w mini-kursie e-learningowym, przygotowuje swoje portfolio, po czym ocenia swoje kompetencje w formularzu online. Na zakończenie kandydat może pobrać zaświadczenie z wynikami oceny samodzielnej, składające się z dyplomu i suplementu.

Wariant II – LEVER UP

W LEVER UP ocena dokonywana jest przez certyfikowanych Asesorów Modelu LEVER na podstawie:

 • wskaźników opisowych danej kompetencji -> każdy wskaźnik może być oceniony na jednym z czterech poziomów:
  • Brak doświadczenia – oceniana osoba w zadaniach wymagających wykorzystania tej kompetencji nie zachowuje się w taki sposób lub nie prezentuje takiej postawy.
  • Poziom ogólny – Osoba oceniana wykorzystywała tę kompetencję w sytuacjach, w których pracowała pod nadzorem (np. przełożonego, koordynatora) i wykazywała się tylko częściową niezależnością.
  • Poziom zaawansowany – Osoba oceniana wykorzystywała tę kompetencję w sytuacjach, w których miała okazję wykazać się niezależnością i odpowiedzialnością podczas wykonywania zadań, m.in. poprzez koordynowanie pracy innych osób oraz poprzez pracę w zmiennych, nieprzewidywalnych warunkach.
  • Poziom ekspercki – Osoba oceniana wykorzystywała tę kompetencję w działaniach wykonywanych samodzielnie, koordynując pracę innych osób i wymagało to od niej wykorzystania eksperckiej wiedzy.
 • wskaźników opisowych określających poziomy kompetencji używanych w Europejskich Ramach Kwalifikacji.

Osoba, której kompetencje zostały ocenione przez Asesora Modelu LEVER, otrzymuje certyfikat w języku polskim i angielskim zawierający:

 • standardu Modelu LEVER.
 • listę potwierdzonych kompetencji wraz z wynikiem.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wynik oceny

prezentowany jest na jednym z trzech poziomów:

 • Poziom Ogólny – uczestnik procesu walidacji wykazuje pewien zakres umiejętności poznawczych i praktycznych, które należy wzmocnić, aby skuteczniej wykonywał zadania i rozwiązywał problemy, dobierając i stosując podstawowe metody, narzędzia, materiały i informacje. Poziom Ogólny odpowiada poziomom 1-3 Europejskich Ram Kwalifikacji.
 • Poziom Zaawansowany – uczestnik procesu walidacji wykazuje biegłość i rzetelność wymagane do rozwiązywania problemów i wykonywania zadań przy zastosowaniu odpowiednich metod, narzędzi oraz skutecznych zachowań i postaw. Poziom Zaawansowany odpowiada poziomom 4-6 Europejskich Ram Kwalifikacji.
 • Poziom Ekspercki – uczestnik procesu walidacji wykazuje specjalistyczne umiejętności, z których część jest na najwyższym poziomie w określonej dziedzinie, które stanowią podstawę oryginalnego myślenia i strategicznego działania. Poziom Ekspercki odpowiada poziomom 7-8 Europejskich Ram Kwalifikacji.

 

Jeśli jesteś zainteresowany/-a skorzystaniem z Modelu LEVER, zapoznaj się naszą ofertą lub skontaktuj się z nami!

 

Poznaj proces Modelu LEVER: http://certyfikatlever.pl/model-lever/proces/

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz