Model LEVER Standard Modelu LEVER

Model LEVER jest narzędziem do badania kompetencji miękkich nabywanych w edukacji poza-formalnej i nieformalnej (m.in. podczas wolontariatu). Skierowany jest do osób wchodzących na rynek pracy oraz osób będących na rynku pracy.

Jego głównym celem jest:

 • podnoszenie świadomości tych osób w zakresie posiadanych przez nie kompetencji miękkich (m.in. poprzez wsparcie ich w przygotowaniu portfolio dokumentującego posiadane doświadczenie),
 • umożliwienie im udziału w procesie walidacji kompetencji, bazującym na procesie Validation of prior learning (VPL),
 • umożliwienie im potwierdzenia kompetencji poprzez wydanie certyfikatu,
 • a także wsparcie tych osób w odkrywaniu mocnych stron i obszarów do rozwoju oraz inspirowanie do dalszego rozwoju.

Kompetencje

Kompetencje w większym stopniu niż jakikolwiek inny deskryptor skupiają się na umiejętności prawidłowego zastosowania posiadanej wiedzy w zdefiniowanym kontekście (np. w edukacji, pracy, rozwoju osobistym lub zawodowym).

Model LEVER umożliwia walidację 13 kompetencji miękkich, które bazują na Europejskich Kluczowych Kompetencjach dla uczenia się przez całe życie oraz na kompetencjach, które według badań są szczególnie przydatne na rynku pracy:

 1. Zaangażowanie
 2. Komunikatywność
 3. Zarządzanie międzykulturowe i zarządzanie różnorodnością
 4. Zdolność do samodzielnego uczenia się
 5. Inicjatywa
 6. Zorientowanie na wyniki
 7. Rozwiązywanie problemów
 8. Praca zespołowa
 9. Przywództwo (leadership)
 10. Odpowiedzialność
 11. Organizacja i planowanie
 12. Innowacyjność i kreatywność
 13. Empatia

W standardzie Modelu LEVER każda kompetencja zawiera:

 • definicję ogólną,
 • zestaw wskaźników, czyli opisów zachowań, które ukazują biegłość posługiwania się daną kompetencją,
 • odniesienie do Europejskich Kluczowych Kompetencji dla uczenia się przez całe życie,
 • przykłady wykorzystania danej kompetencji na rynku pracy i w sektorze wolontariackim,
 • przykłady dokumentów, które mogą poświadczyć posiadanie danej kompetencji i mogą być dołączone do portfolio.

Pobierz opisy kompetencji LEVER: .PDF.

Ocena

Ocena w Modelu LEVER dokonywana jest przez certyfikowanych Asesorów Modelu LEVER na podstawie:

 • wskaźników opisowych danej kompetencji -> każdy wskaźnik może być oceniony na jednym z czterech poziomów:
  • Brak doświadczenia – oceniana osoba w zadaniach wymagających wykorzystania tej kompetencji nie zachowuje się w taki sposób lub nie prezentuje takiej postawy.
  • Niewielkie doświadczenie – ocenianej osobie czasami zdarza się w zadaniach wymagających wykorzystania tej kompetencji zachowywać w taki sposób lub prezentować taką postawę.
  • Wystarczające doświadczenie – ocenianej osobie często zdarza się w zadaniach wymagających wykorzystania tej kompetencji zachowywać w taki sposób lub prezentować taką postawę; wie, jak to robić.
  • Duże doświadczenie – ocenianej osobie bardzo często zdarza się w zadaniach wymagających wykorzystania tej kompetencji zachowywać w taki sposób lub prezentować taką postawę; oceniana osoba biegle posługuje się tą kompetencją w takich sytuacjach; ta kompetencja pozwala jej na realizowanie większości zadań.
 • wskaźników opisowych określających poziomy kompetencji używanych w Europejskich Ramach Kwalifikacji.

Wynik oceny prezentowany jest na jednym z trzech poziomów:

 • Poziom Ogólny – uczestnik procesu walidacji wykazuje pewien zakres umiejętności poznawczych i praktycznych, które należy wzmocnić, aby skuteczniej wykonywał zadania i rozwiązywał problemy, dobierając i stosując podstawowe metody, narzędzia, materiały i informacje. Poziom Ogólny odpowiada poziomom 1-3 Europejskich Ram Kwalifikacji.
 • Poziom Zaawansowany – uczestnik procesu walidacji wykazuje biegłość i rzetelność wymagane do rozwiązywania problemów i wykonywania zadań przy zastosowaniu odpowiednich metod, narzędzi oraz skutecznych zachowań i postaw. Poziom Zaawansowany odpowiada poziomom 4-6 Europejskich Ram Kwalifikacji.
 • Poziom Ekspercki – uczestnik procesu walidacji wykazuje specjalistyczne umiejętności, z których część jest na najwyższym poziomie w określonej dziedzinie, które stanowią podstawę oryginalnego myślenia i strategicznego działania. Poziom Ekspercki odpowiada poziomom 7-8 Europejskich Ram Kwalifikacji.

Certyfikat

Osoba, która pomyślnie przeszła przez proces Modelu LEVER, otrzymuje certyfikat w języku polskim i angielskim zawierający:

 • standardu Modelu LEVER.
 • listę potwierdzonych kompetencji wraz z wynikiem.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli jesteś zainteresowany/-a skorzystaniem z Modelu LEVER, zapoznaj się naszą ofertą lub skontaktuj się z nami!

 

 

 

 

Poznaj proces Modelu LEVER: http://certyfikatlever.pl/model-lever/proces/

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz