Regulamin i polityka prywatności

REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI

PODSTAWOWE INFORMACJE

Polityka prywatności opisuje najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych przez Fundację Dobra Sieć (zwaną dalej Fundacją) z siedzibą pod adresem ul. Marszałkowska 20/22 lok. 41, 00-590 Warszawa, wpisaną do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000329778, będąca podatnikiem od towarów i usług, posiadająca NIP: 7010182779 oraz REGON: 141865771.

Fundacja Dobra Sieć jest Administratorem danych osobowych. Aby skontaktować się z Fundacją, należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy biuro@dobrasiec.org lub pocztą tradycyjną na adres siedziby.

MIEJSCE I SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzane przez Fundację dane osobowe przechowywane są w formie elektronicznej na lokalnym serwerze Fundacji, na wynajętym serwerze, a także – w ograniczonym zakresie – na komputerach biurowych i w formie dokumentacji papierowej.

Fundacja zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa miejsc, w których przetwarza dane osobowe (m.in. poprzez współpracę z profesjonalną firmą informatyczną, zajmującą się obsługą systemów IT).

KOMU POWIERZANE SĄ DANE OSOBOWE?

Fundacja, jeśli zajdzie taka konieczność, przekazuje przetwarzane przez siebie dane osobowe pomiotom trzecim, ale tylko tym, które świadczą usługi na rzecz Fundacji – m.in.:

  • dostawcom systemów informatycznych oraz dostawcom usług IT.
  • dostawcom obsługi księgowej Fundacji.

Dane powierzane są tylko w zakresie świadczonych przez te podmioty usług, zgodnie z podpisanymi umowami. Podmioty te są na równi z Fundacja zobowiązane do ochrony danych osobowych i nie mają prawa korzystać z powierzonych im danych osobowych w swoich celach.

Fundacja nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Fundację, ma prawo do:

  • Dostępu do treści danych osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.
  • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Dane Użytkownika mogą na jego życzenie zostać usunięte ze zbioru danych Fundacji. Fundacja poinformuje wnioskodawcę o przebiegu tego procesu.
  • Wniesienia sprzeciwu, oraz żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  • Wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania przez Użytkownika, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy;
  • Informacji o prawie do przenoszenia danych.

Aby skontaktować się z Fundacją, należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy biuro@dobrasiec.org lub pocztą tradycyjną na adres siedziby.

JAKIE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE?

Cel zbierania danych: Za pośrednictwem strony http://certyfikatlever.pl Fundacja przetwarza zbiera dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do dostarczania usług użytkownikom oraz do zarządzania stroną, a także do analizowania skuteczności prowadzonych działań komunikacyjnych.

Typ zbieranych danych: Do analizowania i generowania statystyk stron Fundacja używa Google Analytics. Narzędzie to pozwala Fundacji przede wszystkim na analizowanie liczby i jakości odwiedzin stron, a także podstawowych informacji nt. użytkowników (m.in. wiek, płeć, miejsce zamieszkania) i ich zachowania. Gromadzone dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Fundacji.

Na stronie certyfikatlever.pl nie jest wymagana rejestracja – użytkownicy mogą korzystać z niej anonimowo.

Okres przechowywania danych: Fundacja przechowuje Informacje opublikowane na stronie oraz dane statystyczne gromadzone w Google Analytics do końca swojej działalności.