Regulamin i polityka prywatności

REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI

DEFINICJE

1. Administrator/ Fundacja – Fundacja Dobra Sieć, z siedzibą w Warszawie (00-590), przy ulicy Marszałkowskiej numer 20/22 lokal 41, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000329778, posiadająca numer NIP 7010182779, numer REGON 141865771, będąca organizacją pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

2. Dane – Dane osobowe Użytkownika, podawane w trakcie uzyskiwania dostępu do Formularza online (imię, nazwisko, adres e-mail.

3. Formularz online – formularz online dostępny na stronie http://certyfikatlever.pl, który umożliwia Użytkownikowi dokonanie samodzielnej oceny kompetencji i wygenerowanie Zaświadczenia z wynikami oceny.

4. LEVER BASIC – narzędzie online umożliwiające dokonanie samodzielnej oceny kompetencji, dostępne w Serwisie, składające się z trzech elementów: Mini-kursu e-learningowego, Formularza online oraz Zaświadczenia.

5. Mini-kurs e-learningowy – kurs składający się z 4 lekcji, którego celem jest przygotowanie Użytkownika do procesu samodzielnej oceny kompetencji.

6. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem http://certyfikatlever.pl.

7. Umowa – umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Fundacją a Użytkownikiem.

8. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Fundację w oparciu o Regulamin.

9. Użytkownik oznacza osobę w jakikolwiek sposób korzystającą z Serwisu.

10. Zaświadczenie – dokument zawierający wyniki samodzielnej oceny kompetencji dokonanej przez wolontariusza, zawierający podane przez niego Dane: imię i nazwisko.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasad korzystania z Serwisu internetowego http://certyfikatlever.pl.

2. Serwis http://certyfikatlever.pl to serwis internetowy stworzony przez Fundację Dobra Sieć, umożliwiający Użytkownikom:

a. Udział w bezpłatnym mini-kursie e-learningowym, przygotowującym do procesu samodzielnej oceny kompetencji.

b. Dokonanie samodzielnej oceny kompetencji przy użyciu Formularza online.

c. Wygenerowania z Serwisu zaświadczenia zawierającego wyniki samodzielnej oceny kompetencji.

3. Dostęp do serwisu jest częściowo uzależniony od spełnienia przez Użytkownika formalności:

a. Dostęp do Mini-kursu e-learningowego wymaga podania adresu mailowego Użytkownika.

b. Dostęp do Formularza online wymaga podania Danych.

4. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.

5. Administrator oświadcza, że zamieszcza w Serwisie treści o charakterze bezprawnym.

6. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Administratora oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną w stosunku do osób trzecich zarówno za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w Portalu tekstów.

8. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Portalu lub brak dostępności jakichkolwiek zasobów Portalu, inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych zaistniałych w szczególności w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej.

9. Podmiotem będącym właścicielem oraz administratorem serwisu internetowego http://certyfikatlever.pl jest fundacja działająca pod nazwą „Fundacja Dobra Sieć” (zwana dalej Fundacją) z siedzibą w Warszawie (00-590), przy ulicy Marszałkowskiej numer 20/22 lokal 41, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000329778, posiadająca numer NIP 7010182779, numer REGON 141865771, będąca organizacją pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

10. Warunkiem korzystania z serwisu internetowego http://certyfikatlever.pl jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz akceptacja Regulaminu.

RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

1. Aby wziąć udział w Mini-kursie e-learningowym, Użytkownik musi zaakceptować Regulamin.

2. Mini-kurs e-larningowy dostępny jest na stronie http://certyfikatlever.pl/zdobadz-certyfikat/. Strona wyjaśnia zasady LEVER BASIC. Jeśli Użytkownik jest zainteresowany skorzystaniem z LEVER BASIC, wpisuje swój adres e-mail w formularzu. Jego adres zapisuje się automatycznie na liście mailingowej w Serwisie.

3. Użytkownik otrzymuje mail z linkiem do strony głównej Mini-kursu. Z poziomu strony głównej ma dostęp do wszystkich lekcji. Może zrobić je od razu lub w dowolnym tempie.

4. Aby dokonać samodzielnej oceny kompetencji Użytkownik, kiedy przejdzie przez cały Mini-kurs, może wpisać swój adres mailowy do formularza znajdującego się na dole strony głównej Mini-kursu – otrzyma wtedy indywidualny link do formularza LEVER BASIC. Jego dane zapisują się w Serwisie.

5. Użytkownik może dokonać oceny od razu, lub zapisać zmiany w trakcie i do nich wrócić, korzystając z indywidualnego linku.

6. Użytkownik może wykonać ocenę i wygenerować Zaświadczenie dowolną liczbę razy.

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Użytkownik może składać pisemnie na adres Fundacji lub w formie elektronicznej na adres: biuro@dobrasiec.org.

2. W reklamacji Użytkownik powinien uwzględnić takie informacje, jak: (1) dane kontaktowe składającego reklamację, (2) opis przedmiotu i okoliczności reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (3) żądania Użytkownika.

3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Administratora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW PORTALU

1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

2. W ramach Serwisu mogą być pozyskiwane dane takie jak imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej e-mail wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Usług świadczonych w ramach Serwisu. Podanie Danych jest dobrowolne. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją celów statutowych Fundacji.

3. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Fundacja.

4. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

5. Aby skorzystać z prawa do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych oraz domagania się usunięcia danych z Serwisu, a także z prawa do otrzymania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, należy wysłać wiadomość na adres poczty elektronicznej e-mail: biuro@dobrasiec.org.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Korzystanie z Portalu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

2. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu.

3. W wypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikom odbędzie się poprzez umieszczenie go w Serwisie.

4. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować na adres siedziby Fundacji oraz na adres poczty elektronicznej e-mail: biuro@dobrasiec.org.

5. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze polubownej a następnie przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Użytkownika.